проект „Нова възможност за моето бъдеще“
проект „Нова възможност за моето бъдеще“


     Динамичните икономически и технологични промени налагат гъвкаво развитие на работната сила. Изменят се, както формите, така и начините и организацията на средствата за учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно като използват неформални методи и средства за натрупване на знания, умения и компетентности, които обаче не са сертифицирани, не са официално признати. Ако имате такива знания и умения, то Вие можете да ги валидирате.
     Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" дава възможност на всички, които имат знания, умения и компетентности да валидират знанията си и да получат сертификат.
     Какви документи трябва да приготви кандидатът !

     При индивидуалните кандидати регистрирането се осъществява въз основа на следните документи:
         1. Заявление от кандидата ( Образец № 1 );
         2. формуляр на кандидата ( Образец № 5 ) и съпътстващи доказателствени документи;

     Възможни съпътстващи доказателствени документи са:
         1. Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи ( Образец № 3 ), ако кандидатът се ползва с подкрепа на работодател/организация;
         2. Копие от трудова книжка;
         3. Копие от притежавани от кандидата сертификати за проведено професионално обучение, за придобитата квалификация;
         4. Копие от трудови договори , граждански договори, договори за изработка;
         5. Копие от длъжностна характеристика;
         6. Актуална снимка;
         7. Други.

     Съпътстващите доказателствени документи трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация.
     Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф "Вярно с оригинала".

     Когато Заявител на услугата е работодател или различни обществени организации при регистрирането се представят следните документи:
         1. Заявление от работодател/ организация за валидиране на придобита квалификация на служител/ членове на организацията ( Образец № 2 ).

    За всеки кандидат допълнително:
         1. формуляр на кандидата ( Образец № 5 ) и съпътстващи доказателствени документи;

     Възможни съпътстващи доказателствени документи са:
         1. Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи ( Образец № 3 );
         2. Копие от трудова книжка;
         3. Копие от притежавани от кандидата сертификати за проведено професионално обучение, за придобитата квалификация;
         4. Копие от трудови договори , граждански договори, договори за изработка;
         5. Копие от длъжностна характеристика;
         6. Актуална снимка;
         7. Други.

     Съпътстващите доказателствени документи трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация.
     Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф "Вярно с оригинала".

     Каква е продължителността на процеса по валидиране?
         Това е един от първите въпроси на всички кандидати. Затова учителят-консултант трябва да информира кандидата, че няма определен срок за приключване на валидирането. То може да има различна продължителност, която зависи от това, какво ще валидира кандидата - само един резултат от учене, част от професия, специалност и пр., колко убедителни са представените от него доказателства ( имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация ), резултати от междинно оценяване, датите на изпитните сесии за полагане на държавните изпити за придобиване на квалификация по професии ( ако се валидира степен на професионална квалификация ). Срокът за валидиране зависи също от това, доколко кандидатът спазва стъпките и сроковете от изготвения за него индивидуален план.


dle
Aвтор - admin  ::   преглеждания - 2427   ::   Дата - 4-06-2014, 17:37   ::  

Популярни

Гласуване:
Какво мислите за нас?
Супер сте!
Много сте добри!
Добри сте!
Бива Ви!
Не струвате!


Покажи всички анкети

Нашите приятели
Броячи